Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 17:24:29

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการปรับกระบวนการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรที่มีสนใจขอรับทุนวิจัยดังกล่าว เข้าร่วมประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)