Evaluation

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน


รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

สายวิชาการ

- แบบประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์  
- แบบประเมินอาจารย์
- คู่มือประเมิน 
- สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะเฉพาะ ของบุคลากรสายวิชาการ 
- กำหนดการประเมิน

สายสนับสนุนวิชาการ

- แบบ ป.มสด. 1-2 (คลิก)

- แบบ ป.มสด. 3 (คลิก)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (คลิก)

- สมรรถนะหลัก & สมรรถนะเฉพาะ สายสนับสนุน 9 ตัว (คลิก)

- เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปี 60 (คลิก)